021-22343314

کد خبر: 6
تاریخ انتشار: 17:52:24 - 1396/04/13

 برنامه نویسی ACM

 زیست ریاضی

نرم افزارهای آماری

محاسبات کوانتمی، ترکیبات محاسباتی و هوش مصنوعی

بیو‌انفورماتیک، محاسبات مولکولی، طراحی الگوریتم‌ها، و رمز‌‌‌‌ نگاری

پردازش تصویر، پردازش زبان‌های طبیعی و علوم اعصاب

هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی

ابر ساختارهای جبری، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیز هارمونیک

تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار و آنالیز محدب

نظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل،