021-22343314

کد خبر: 6
تاریخ انتشار: 17:52:24 - 1396/04/13

v     برنامه نویسی ACM

v     زیست ریاضی

v     نرم افزارهای آماری

v     محاسبات کوانتمی، ترکیبات محاسباتی و هوش مصنوعی

v     بیو‌انفورماتیک، محاسبات مولکولی، طراحی الگوریتم‌ها، و رمز‌‌‌‌ نگاری

v     پردازش تصویر، پردازش زبان‌های طبیعی و علوم اعصاب

v     هندسه جبری، ترکیبیات جبری، روش‌های همولوژیکی و ترکیبیاتی

v     ابر ساختارهای جبری، توپولوژی جبری، آنالیز تابعی و آنالیز هارمونیک

v     تحقیق در عملیات، بهینه‌سازی، شبکه‌های جریان ایستا و پویا، آنالیز ناهموار و آنالیز محدب

v     نظریه گــراف، نظریه بازی‌ها، دســـتگاه‌های دینامیکی، نظریه هندسی کنترل،