021-22343314

کد خبر: 4
تاریخ انتشار: 17:50:21 - 1396/04/13

v     فیزیک اتمی، اپتیک و فوتونیک، پلاسما و لیزر

v     نانو فیزیک (نانولوله‌های کربنی، گرافین، ادوات نانومتری، حســـگرهای گازی، ســـلول‌های خورشیدی، نانوذرات)

v     فیزیک سطح (لایه‌های نازک، چند لایه‌ای‌ها، لایه‌های متخلخل، شیشه‌های خودتمیزشونده

v     سطوح پلاسمونی، خوردگی، بلورهای فوتونی، ابرآبدوستی و ابررسانایی

v     بیوفیزیک و سیســتم‌های پیچیده رشد تومور

v     مکانیک آماری (مدل‌های رشد سطح، فراکتال‌ها و سیستم‌های اسپینی)

v      ساختار پارتونی هدرون‌ها و هســـته‌ها

v     میدان‌های کوانتومی در فضا- زمان های خمیده، انرژی تاریک و ماده تاریک

v     کرومودینامیک کــوانتومی در نواحــی اختلالی و غیراختلالی

v     اثرات توپولوژیک در فیزیک ذرات