021-22343314

کد خبر: 4
تاریخ انتشار: 17:50:21 - 1396/04/13

فیزیک اتمی، اپتیک و فوتونیک، پلاسما و لیزر

نانو فیزیک (نانولوله‌های کربنی، گرافین، ادوات نانومتری، حســـگرهای گازی، ســـلول‌های خورشیدی، نانوذرات)

فیزیک سطح (لایه‌های نازک، چند لایه‌ای‌ها، لایه‌های متخلخل، شیشه‌های خودتمیزشونده

سطوح پلاسمونی، خوردگی، بلورهای فوتونی، ابرآبدوستی و ابررسانایی

بیوفیزیک و سیســتم‌های پیچیده رشد تومور

مکانیک آماری (مدل‌های رشد سطح، فراکتال‌ها و سیستم‌های اسپینی)

ساختار پارتونی هدرون‌ها و هســـته‌ها

میدان‌های کوانتومی در فضا- زمان های خمیده، انرژی تاریک و ماده تاریک

کرومودینامیک کــوانتومی در نواحــی اختلالی و غیراختلالی

اثرات توپولوژیک در فیزیک ذرات