021-22343314

کد خبر: 37
تاریخ انتشار: 09:54:07 - 1396/10/19
دریافت گرنت پژوهشی

دریافت گرنت پژوهشی

محور ایده

عنوان ایده

نام ایده پردازان

رتبه کسب شده

شیمی

راکتور چند مرحله ای تصفیه پساب های صنعتی

امید پوره ئی و علی گمار نوری

دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ سیصد میلیون ریال

شیمی

فیلتر جذب ذرات معلق خودروی دیزل DPF))

رسول نوروزیان

دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ دویست میلیون ریال

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

صحت‌سنجی اخبار و اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی

عارفه یاوری

دریافت گرنت پژوهشی به مبلغ صد میلیون ریال