021-22343314

کد خبر: 36
تاریخ انتشار: 08:30:20 - 1396/10/19
اهدای جوایز نفرات برتر جشنواره

هر یک از نفرات اول تا چهارم پنج حوزه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان،جوایزی  توسط

  آقایان مهندس جمیلی ،دکتر ضرغام، دکتر شاهدی،دکتر زالی، دکتر زاهدی، خانم دکتر شادی جمیلی ،خانم دکتر جلالیانس و دکتر ابطهی به شرح زیر اهدا شد:

نفر اول:پنج سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر

نفر دوم:سه سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر

نفر سوم:دو سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر

نفر چهارم:یک سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس جشنواره و لوح تقدیر

به هفده نفر از منتخبین جشنواره کارت هدیه سه میلیون ریالی  به همراه لوح تقدیر اهدا شد.