021-22343314

کد خبر: 27
تاریخ انتشار: 07:33:50 - 1396/09/01
برگزاری جلسه کمیته راهبردی و کمیته اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 تا کنون بیست و دو جلسه کمینه راهبردی جهت برنامه ریزی و مدیریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در محل دائمی دبیرخانه جشنواره برگزار گردیده است.