021-22343314

کد خبر: 24
تاریخ انتشار: 11:06:23 - 1396/08/24
لیست اعضای شورای راهبردی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

 

سمت اعضا ردیف
دبیر جشنواره دکتر محمد شاهدی 1
دبیر علمی دکتر قوام الدین زاهدی 2
عضو شورا دکتر ناصر غلامی 3
مدیر دبیر خانه دکتر شادی جمیلی 4
دبیر اجرایی مهندس محمد مهدی جنیدی 5
عضو شورا مهندس ایمان فرهی آَشتیانی  6
عضو شورا مهندس مهشاد منوچهری 7

 

دکتر محمد شاهدی

 

دکتر زاهدی

دکتر غلامی

 

دکتر شادی جمیلی

مهندس فرهی

مهندس منوچهری