021-22343314

کد خبر: 2
تاریخ انتشار: 17:49:39 - 1396/04/13

زیست شناسی

ارایه روش های دقیق شناسایی و معرفی جمعیت های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و انقراض

برآورد ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان

تمایز سلول‌های بنیادی در محیط­‌های دوبعدی و سه بعدی

تولید گیاهان دارویی و صنعتی

سازگاری گیاهان صنعتی در شرایط کم آبی و تنش های محیطی

گیاه پالایی و قابلیت گیاهان در کاهش آلودگی های محیطی

اپـی ژنتیـــک و بیماری­های خودایمنی

دیابت و زیست مولکولی

سرطان و زیست مولکولی

بیوفیزیک

بیوشیمـــی کرومـاتیـــن و سرطان

بیوتکنـولوژی پروتئیـــن  و آنزیم

 

میکرو بیولوژی

 

داروهای پروتئینی نوترکیب

طراحی و تولید داروها، واکسن‌ها، سرم‌ها و آنتی‌بادی‌ها

طراحی و توسعه بافت‌ها و اندامک‌ها

روش‌های درمانی بر پایه سلول‌های بنیادی

زیست فناوری مولکولی و میکروبی

سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

زیست فناوری پزشکی، ژنومیکس و پروتئومیکس

بیان ژن‌ها، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت عصب، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و میکرو

بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

تکنولوژی توالی‌یابی سانگر

تولید محصولات و فرآورده‌های متنوع (دارویی، کشاورزی، موادغذایی)

سامانه‌های بیوانفورماتیک و مهندسی متابولیک

 بیوتکنولوژی

روش های زیست فناوری مولکولی و میکروبی

بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی

روش‌های طراحی پروتئین ها با هدف افزایش بیان و کارایی تخلیص

کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

مهندسی بافت های عصبی، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو

روش های بررسی و شناخت رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر، رشد و متاستاز