021-22343314

کد خبر: 2
تاریخ انتشار: 17:49:39 - 1396/04/13

-        زیست شناسی

v     ارایه روش های دقیق شناسایی و معرفی جمعیت های جانوری و گیاهی در معرض تهدید و انقراض

v     برآورد ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان

v     تمایز سلول‌های بنیادی در محیط­‌های دوبعدی و سه بعدی

v     تولید گیاهان دارویی و صنعتی

v     سازگاری گیاهان صنعتی در شرایط کم آبی و تنش های محیطی

v     گیاه پالایی و قابلیت گیاهان در کاهش آلودگی های محیطی

v     اپـی ژنتیـــک و بیماری­های خودایمنی

v      دیابت و زیست مولکولی

v     سرطان و زیست مولکولی

v     بیوفیزیک

v      بیوشیمـــی کرومـاتیـــن و سرطان

v      بیوتکنـولوژی پروتئیـــن  و آنزیم

 

-        میکرو بیولوژی

 

v      داروهای پروتئینی نوترکیب

v      طراحی و تولید داروها، واکسن‌ها، سرم‌ها و آنتی‌بادی‌ها

v      طراحی و توسعه بافت‌ها و اندامک‌ها

v      روش‌های درمانی بر پایه سلول‌های بنیادی

v     زیست فناوری مولکولی و میکروبی

v     سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

v     زیست فناوری پزشکی، ژنومیکس و پروتئومیکس

v     بیان ژن‌ها، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی بافت عصب، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

v     طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و میکرو

v     بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

v      تکنولوژی توالی‌یابی سانگر

v     تولید محصولات و فرآورده‌های متنوع (دارویی، کشاورزی، موادغذایی)

v      سامانه‌های بیوانفورماتیک و مهندسی متابولیک

 

-        بیوتکنولوژی

v      روش های زیست فناوری مولکولی و میکروبی

v     بیوتکنولوژی پروتئین، کلونینگ و مهندسی پروتئین‌ها

v     آنزیم‌های با منشأ میکروبی بویژه آنزیم‌های دارویی

v     روش‌های طراحی پروتئین ها با هدف افزایش بیان و کارایی تخلیص

v     کاربردهای سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

v     مهندسی بافت های عصبی، بافت‌های پیوندی و بافت رگ

v     طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو

v     روش های بررسی و شناخت رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر، رشد و متاستاز