021-22343314

کد خبر: 171
تاریخ انتشار: 06:12:28 - 1398/01/27

کمیته شورای راهبردی روز دوشنبه 26 فرودین با حضور اعضای کمیته شورای راهبردی تشکیل شد . در ابتدا سرکار خانم دکترجمیلی بر تایید شیوه نامه جشنواره سوم تاکید کردند و افزودند جهت اعلام فراخوان عمومی و اطلاع رسانی لازم است به صورت ویژه ای از فضای مجازی کمک بگیریم . در ادامه جناب آقای دکتر غلامی دبیر اجرایی جشنواره، اکتشافی بودن مسیر جشنواره اول تا کنون را یادآوری نمودند و افزودند امید است جشنواره سوم افراد جدی تری که به دنبال تبدیل کسب و کار ایده خود هستند وارد عمل شوند و بتوانند در این جشنواره خود را محک بزنند و تعدد معیارهای ارزیابی جشنواره سوم نشان از ارزشمندی و سطح بالای این جشنواره است . همچنین جامعه هدف جشنواره سوم تیم ها و کسب و کار های جوان هستند که با حمایت از این گروه ها می توان ارتباطات موثرتری باآنها برقرار کرد. در ادامه طرح پیشنهادی دکتر غلامی و آقای مهندس جعفری نیز ارائه شد و مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت همچنین جناب آقای دکتر زاهدی پیشنهادات خود را در ارتباط با مخاطبان جشنواره مطرح نمودند . در پایان مواردی که نیاز به تصمیم گیری جلسات اجرایی در این کمیته بود نیز مورد بررسی قرار گرفت.