021-22343314

کد خبر: 163
تاریخ انتشار: 13:24:19 - 1397/11/15

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره روز 15 بهمن در دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد .در این جلسه سرکار خانم دکتر جمیلی مدیر دبیرخانه جشنواره در ارتباط با مسائل پیش روی گروه های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مواردی را مطرح کردند و در ادامه دکتر غلامی پیشنهادات خود را درباره نحوه داوری و برگزاری جشنواره سوم از جمله شیوه داوری و تعیین مشاوران جشنواره سوم و.... مواردی را عنوان نمودند که به تصویب گروه رسید همچنین در ادامه دکتر زاهدی آمادگی خود را در ارتباط با پیگیری مسائل مربوط به جشنواره سوم بازگو کردند و در نهایت، این جلسه با پیشنهاد مسئله محور بودن جشنواره سوم به پایان رسید .