021-22343314

کد خبر: 133
تاریخ انتشار: 09:50:02 - 1397/09/11

http://shabestan.ir/detail/News/743691

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07/%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-

http://ana.ir/fa/news/8/329827/

http://ana.ir/fa/news/10/329862/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-6-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-

http://ana.ir/fa/news/28/329921/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-

https://article.tebyan.net/455898/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-

 https://www.isna.ir/news/97090703480

https://www.isna.ir/news/97090703486

http://shabestan.ir/detail/News/743691

http://ana.ir/fa/news/8/329827

http://cafehdanesh.com/news/ظرفیت-های-علم-و-فناوری-زیادی-در-ایران-وج/

http://cafehdanesh.com/science

http://cafehdanesh.com/science

http://pulbank.ir

https://kasbokarnews.ir/1397/09/07

http://pulbank.ir/%D8%AA%D8%B

http://www.irna.ir/fa/News/83116422

http://www.irna.ir/fa/News/83116406

http://snn.ir/fa/news/727920

http://snn.ir/fa/news/727384/

https://www.yjc.ir/fa/news/6745389

http://www.iranseda.ir

http://www.telewebion.com/episode/1938056

http://www.iribnews.ir/fa/news/2289132

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

https://article.tebyan.net/455898/