021-22343314

کد خبر: 1
تاریخ انتشار: 17:49:22 - 1396/04/13

v     اکتشاف منابع نفت و گاز و مواد معدنی

v     اکتشاف و بهره برداری از منابع آب‌ های زیرزمینی

v     خصوصیات مخازن نفتی و ارایه روش های دقیق ذخایر اقتصادی رسوبی

v     ابداع روش‌هـای نـوین آنالیز لاگ

v     روش های تحلیـل ساختاری نفت‌گیرها و هیدرودینامیک مخازن نفتی

v     اکتشاف و تخمین ذخایر سنگ های معدنی و صنعتی

v     تخمین ویژگیهای مهندسی مواد و مصالح زمین شناسی

v     مدلهای پیش بینی عملکرد ماشین های تونل بری