021-22343314

کد خبر: 1
تاریخ انتشار: 17:49:22 - 1396/04/13

اکتشاف منابع نفت و گاز و مواد معدنی

اکتشاف و بهره برداری از منابع آب‌ های زیرزمینی

خصوصیات مخازن نفتی و ارایه روش های دقیق ذخایر اقتصادی رسوبی

ابداع روش‌هـای نـوین آنالیز لاگ

روش های تحلیـل ساختاری نفت‌گیرها و هیدرودینامیک مخازن نفتی

اکتشاف و تخمین ذخایر سنگ های معدنی و صنعتی

تخمین ویژگیهای مهندسی مواد و مصالح زمین شناسی

مدلهای پیش بینی عملکرد ماشین های تونل بری