021-22343314

اخبار

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

ششمین جشنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران از نگاه رسانه

جزییات

حضور مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شریف

جزییات

حضور مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه شریف

جزییات

اعطای حکم رئیس کمیته جوانان حامیان فناوری به سرکار خانم دکتر شادی جمیلی

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

نشست مشترک عوامل دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

دیدار عوامل دومین جشنواره با دکتر نیلی احمدآبادی ریاست دانشگاه تهران

جزییات

بازدید مدیر دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از شتاب دهنده سریر

جزییات

چگونگی ارزیابی ایده های دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جزییات

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان راهی برای ورود رشته های علوم پایه به جامعه

جزییات

آنچه در دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان گذشت به روایت تصویر

جزییات

کمیته توسعه مشارکت و اشتغال بنیاد حامیان دانشگاه تهران تشکیل شد

جزییات

جلسه کمیته شورای راهبردی و برنامه ریزی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار شد

جزییات

نگاهی متفاوت به حمایت از ایده ها در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

جزییات

حضور مهندس جمیلی در جلسه دفاعیه دانشکده کارآفرینی

جزییات

نیکوکاری همچون دریای محبت است

جزییات

دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از نگاه رسانه ها

جزییات

دکتر جمیلی به سمت رئیس کمیته جوانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شدند

جزییات